NOVINKY Z BEDNE / NEWS FROM PUPPIES

14.12.2009 21:35

Vytvorili sme anglickú verziu našej stránky Kenachus. Pri tvorbe sa nešťastnou náhodou zmazali predchádzajúce novinky:( Okrem anglickej verzie stránky, sme pridali nové odkazy na našich kamarátov, zmenili niektoré texty a postupne stránku vylepšujeme.

Šteniatka oslávili 2 týždne od svojho narodenia. Je neuveriteľné ako rýchlo rastú. Za tie dva týždne sme absolvovali obrovské veci: 2 x sme strihali pazúriky, naučili sme sa plaziť, teraz sme sa postavili na 4 labky, otvorili očká, naučili sme sa štekať a od nedele sme naším šteniatkam začali podávať aj niečo iné ako mlieko. Šteniatka sa medzi sebou už začínajú hrať, hryzú sa a naťahujú. Do profilov šteniatok:  Al Kuchy, Al Brennus, Al Barthamo, Al Chita, Al Black Tramp Kenachus, Al Cora  sme pridali nové fotky a pôrodné váhy. Pripravujeme video.

 ---------------------

We have created an English version of our site Kenachus. When creating a accidentally erased earlier news: (Except  English version of the page, we've added new links to our friends, changed some texts and gradually revamping the site.

Puppies from 2 weeks to celebrate his birth. It's amazing how quickly grow. For those two weeks we have received tremendous things: 2 x we cut nails, we learned to crawl, now we stand at 4 feet, eyes open, we learned from the bark and Sunday we started our puppies be given anything other than milk. Puppies between them already starting to play, bite and bend. In profiles of puppies:
Al Kuchy, Al Brennus, Al Barthamo, Al Chita, Al Black Tramp Kenachus, Al Cora we add new photos and birth weight. Coming soon videos.