6 weeks - 6 týždeň šteniatok

06.01.2010 19:06

Šteniatka dnes oslávili 6 týždeň. Všetky pekne priberajú, papajú ako draci a svoju energiu vybíjajú v nespočetných hrách medzi sebou. Je úžasné pozorovať ako sa medzi sebou dokážu zabaviť.  Počas sviatkov si šteniatka užívali pozornosti mnohých návštev, ktoré k nám zavítali. Medzi ne patrila aj chovateľka našej Aranky Radka Kubalová s rodinou, Zemanovci, Adamovci, Katka F., Evka K., Roman R., ale aj mnohí ďalší. A ako každý týždeň k nám zavítali aj členovia kynologického klubu Sanedog Žilina, ktorí sú zároveň kmotríkovci našich šteniatok. Šteniatka rastú každým dňom a chcú spoznávať už aj život okolo seba. Ich túžbu sme niekoľkokrát splnili a mohli spoznávať život na záhradke. Poriadne sa vyjašili, občuchali si nové veci a samozrejme sa pekne pohrali. Tento týždeň navyše napadol sneh, takže si ho dnes mohli užiť dosýtosti. Snehové vločky naháňali, snažili sa ich chytiť papuľkami, boli naozaj zlatučkí. Šteniatka už dostali aj druhé odčervenie a už o týždeň sa budú tetovať. Novinkou je, že šteniatka vymenili porôdnu bedňu za pohodlné a mäkulinké ubytovanie. Miestnosť, v ktorej bývajú sa pre nich stala veľkou detskou herňou.

Aj napriek tomu, že šteniatka sú si navzájom podobné a vyrovnané, už môžeme o každom čosi povedať:)

Al Black Tramp - napriek tomu, že je Black Tramp pekný čipera, je to taký malý mysliteľ a nehrnie sa do všetkého ako veľká voda. Skôr než sa do niečoho pustí, pekne si to v hlávke urovná a veselo potom nasleduje svojich bratov v "detských" hrách. Radi sa naťahujú a hryzú bavlnené lanko, o ktoré vykonali už veľa súbojov:)

Al Brennus - svojich bratov pekne nasleduje, ale rovnako Black Tramp musí najskôr porozmýšľať, či sa mu oplatí naťahovať sa o povraz alebo je lepšie najkratšou cestou bežať za dievčatami a naťahovať im "vrkoče". Okrem hier jeho obľúbenou činnosťou je spinkanie. Rád si najmä po dobrom jedle zdriemne a nenechá sa vyrušiť ani od najväčšieho divocha Barthama.

Al Barthamo - Barthamo je také veľké malé tornádo. Všade musí byť, všetko musí objavovať a najmä on je prvý, ktorý sa púšťa do nových dobrodzužstiev a hier. Je to naozaj veľmi čiperný psík a treštidlo. On je väčšinou ten, ktorý prebije svojich bračekov a uteká s korisťou.

Al Kuchy - je rovnako ako Black tá pokojnejšia oproti jej sestrám.

Al Chita a Al Cora - obidve veľké krásavice, ktoré sa dokážu spolu nekonečne dlho naťahovať a kradnúť si navzájom hračky. Všetko musia vidieť, všetko občuchať a neraz sa radi ponaťahujú s chlapcami- Obe sú to také male divošky, ktoré si len tak brnkať po nose nedajú. Al Chita je veľká maškrtnica s spomedzi všetkých, je väčšinou prvá, ktorá spapá celú misku a už letí ostatným a snaží sa im ukradnúť niečo z tej ich:)

---------------------------------------

Puppies 6 weeks now celebrate. All nice gain, eat as dragons and their energy discharged in countless games between them. It is amazing to observe how each other can have fun. During the holidays the puppies receiving the attention of many visitors who visited us. They belonged to the breeder of our Aranka Radka Kubalová family, Zemanovci, Adamovci, Katka F., Evka K., Roman R., but also many others. And as each week visited us and memebers of Sanedog Zilina, who are also codgers our puppies. Puppies are growing every day and want to know already about life itself. Their desire to meet a few times, we can discover life in the garden. Properly be sniff, played with new things. This week also challenged the snow, so you can enjoy it today  Chase snowflakes, tried to grab the snapdragon are really sweets. Puppies have received a second grubbing and have a week will tattoo. A new feature is that the puppies exchanged their lairage for soft and comfortable accommodation. The room in which they live for them became a great playroom.

Even though dogs are similar to each other and balanced, we have something to say about each:)

Al Black Tramp - despite the fact that Black is beautiful hiker nimbler, it's such a small thinker and don´t run to all like the big water. Before anything gets in, so much in the heads and settled happily followed their brethren in the "baby" games. We bend the mouthpiece and cotton rope, which carried on for many battles:)

Al Brennus - much followed his brothers, but also Black Tramp must first think whether it is worth the stretch of rope, or the shortest route is better for girls to run and stretch their "tresses". In addition to its popular action game is sleeping. I have especially after a good meal and nap even bother to leave the biggest savage Barthama.

Al Barthamo - Barthamo is such a small tornado. Everywhere must be, he must discover and especially he is the first to go into new adventures and games. It's really a very vivacious dog. He is usually the one that penetrate their brother and flees with prey.

Al Kucha - Black is like that quieter than her sister.

Chita Al and Al Cora - both great beauty that can stretch together forever and steal each other toys. All have seen everything and often sniff or fighting  with their brother. The both are so small "wild cat" that you just can not pluck the nose. Al Chita is great with meal among all, she is usually the first who eat meal :)